O NÁS

Speciálně pedagogická centra (SPC) jsou součástí sítě školských poradenských zařízení. Poskytují služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou a speciálně pedagogickou pomoc při výchově a vzdělávání dětí, žáků i studentů s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Jejich činnost je upravena vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění, uskutečňuje se ambulantně na pracovištích centra a návštěvami pracovníků centra ve školách a školských zařízeních. 

Jednotlivá centra zaměřují své poradenské služby na klienty vždy s jedním či více druhy výše uvedených znevýhodnění, naše centrum poskytuje poradenské služby klientům s vadami řeči, mentálním postižením a poruchami autistického spektra (dále PAS). Jeho činost byla zahájena 1. 9. 2016 a uskutečňuje se prostřednictvím 3 pracovních úvazků speciálního pedagoga se specializací na logopedii, psychopedii, sociální pracovnicí a psychologa.

Snažíme se o týmovou spolupráci rodičů, odborníků, školy a školského zařízení.

Hlavní formy péče:
 • ambulantní služby na pracovišti SPC;
 • diagnostika a intervenční péče;
 • depistáže ve školských zařízeních;
 • zjišťování rizik vzniku specifických poruch učení;
 • konzultační a metodická činnost pro pedagogické pracovníky, kteří zajišťují primární logopedickou prevenci;
 • konzultace k individuálním vzdělávacím plánům;
 • spolupráce s odborníky a rodiči.
   

Aktuálně nabízíme klientům následující služby:  

 • ORIENTAČNÍ LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ A DEPISTÁŽ PORUCH KOMUNIKACE

 • INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDICKOU A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKOU DIAGNOSTIKU ČI INTERVENCI u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností, mentálním postižením a PAS. 

 • POSOUZENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI u dětí s narušenou komunikační schopností, mentálním postižením a PAS. 

 • STANOVOVÁNÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ žáků s narušenou komunikační schopností a specifickými poruchami učení na podkladě vady řeči, mentálním postižením a PAS.

 •  ZJIŠŤOVÁNÍ A STANOVOVÁNÍ POTŘEBY UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK KONÁNÍ maturitní zkoušky, závěrečných zkoušek a přijímacích zkoušek u žáků s narušenou komunikační schopností a PAS.

 • METODICKÉ VEDENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ škol při zajišťování podmínek ve vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a při zajišťování školních programů primární logopedické prevence, dále při zajišťování podmínek ve vzdělávání žáků s mentálním postižením a PAS.

 • INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÁ PRÁCE S KLIENTY

 

* * *

Standardní psychologické a speciálně pedagogické poradenské služby jsou klientům poskytovány bezplatně, podmínkou je písemný informovaný souhlas klienta nebo jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy.