JAK PROBÍHÁ NÁVŠTĚVA CENTRA

 • Na základě předchozí telefonické domluvy, příp. na základě pozvánky (poštou, e-mailem) se klient, nezletilý klient v doprovodu zákonného zástupce, dostaví do prostor SPC.  V čekárně jej kontaktuje odborný pracovník.

 • V pracovně odborného pracovníka následuje úvodní rozhovor, v němž dochází k upřesnění požadavků a očekávání klienta. Klient je informován o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby, stejně jako o prospěchu a všech předvídatelných  důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i o možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta.

 • Souhlas s poskytnutím poradenské služby dává klient, v případě nezletilého klienta jeho zákonný zástupce, podepsáním informovaného souhlasu. S textem informovaného souhlasu je možné se seznámit ještě před samotnou návštěvou centra - Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby.

 • V případě, že se jedná o první návštěvu klienta v centru, je s ním, v případě nezletilého klienta s jeho zákonným zástupcem, veden podrobný anamnestický rozhovor (tzn. informace o vývoji dítěte od narození, prodělaných nemocích, genetickém zatížení, projevech chování, adaptaci v mateřské škole, průběhu dosavadní docházky do základní školy...).

 • Vyšetření v centru probíhají bez přítomnosti zákonného zástupce (je-li dítě schopno tuto situaci zvládnout). Zákonný zástupce dítěte může po sepsání anamnestických dat prostory centra opustit a vrátit se zpět ve smluvenou dobu. 

 • Logopedické vyšetření trvá v závislosti na řešeném problému cca 1 hodinu, speciálně pedagogické vyšetření cca 2 hodiny. Dítěti je dle potřeby poskytnuta přestávka na jídlo a odpočinek. U dítěte předškolního je maximální časová hranice diagnostického kontaktu 45 minut. Časové dotace se vždy přizpůsobují potřebám klientů.

 • Po skončení vyšetření je klient, v případě nezletilého klienta i jeho zákonný zástupce, podrobně informován o výsledcích vyšetření včetně navrhovaných výchovných či výukových opatření. V závěrečném rozhovoru je mimo jiné poučen o svých právech vztahujících se k poskytované poradenské službě, v případě potřeby je s ním domluven další termín návštěvy, konzultace apod.

 • Z vyšetření je vypracována písemná zpráva a v případě potřeby i Doporučení školského poradenského zařízení obsahující návrh odpovídajících úprav vzdělávání.

 

CO VZÍT S SEBOU

 

 • Vzhledem k délce trvání doporučujeme vzít pro dítě  svačinu a pití.

 • V případě školáků (i studentů) vezměte s sebou školní sešity, žákovskou knížku, portfolia, případně další grafické výstupy.

 • Neopomeňte přinést zprávy z jiných odborných vyšetření, byla-li realizována (především neurologického, psychiatrického, logopedického, foniatrického ...).  

 • V budově centra je požadováno používání návleků na boty, zvažte, zda vzít dítěti i přezuvky