ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název organizace: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje
Sídlo:                    Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové
IČ:                         72049103

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje je školské poradenské zařízení s právní subjektivitou, jehož zřizovatelem je Královéhradecký kraj.
Činnost pedagogicko psychologické poradny (dále jen "poradna") i speciálně pedagogického centra (dále jen "centrum") jako školských poradenských zařízení je vymezena vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.

Jak poradna,  tak centrum nabízejí diagnostické, poradenské a intervenční služby dětem, žákům a studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Zajišťují informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů v přípravě na budoucí povolání.

Standardní poradenské služby uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 k vyhlášce č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění, poskytují bezplatně, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení.

Poradna má v současné době pět hlavních a jedno detašované pracoviště na následujících adresách:

Hlavní pracoviště:
Pracoviště Hradec Králové, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové
Pracoviště Jičín, 17. listopadu 861, 506 01 Jičín
Pracoviště Náchod, Smiřických 1237, 547 01 Náchod
Pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Pracoviště Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov

Detašovaná pracoviště:
Pracoviště Hradec Králové, Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové 
(v budově SOŠ a SOU Vocelova)

Činnost centra je v současné době vykonávána pouze na pracovištích v Jičíně a v Rychnově nad Kněžnou, adresy pracovišť centra se shodují s adresami pracovišť poradny.
 
Obě pracoviště se zaměřují na poradenskou pomoc klientům s vadami řeči, s mentálním postižením a s poruchami autistického spektra.